Integritetspolicy

1. Information om hantering av personuppgifter

My Day värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på My Day är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dessa.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla My Days kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss.

Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och denna policy kan därför komma att uppdateras. Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på https://www.myday.se/integritetspolicy.

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

My Day AB (My Day), Box 3565, 103 69 Stockholm, organisationsnummer 556854-9108, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av My Day.

3. Vilka personuppgifter samlas in av My Day?

När du besöker My Days webbsidor som identifierad kund eller köper våra produkter, bokar upplevelser genom My Day eller vid andra kontakter med oss så samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar My Day dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på My Day, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Det köpavtal som My Day har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och hantera din betalning.

B. För att kunna hantera bokning av upplevelser där My Day agerar mellanhand mellan dig och upplevelsearrangör.

Fullgörande av det avtal som uppstår mellan My Day och dig som innehavare av ett värdebevis utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna förmedla åtagandet till upplevelsearrangören.

C. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är My Days berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och tjänster och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos My Day. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

D. För att kunna skicka personlig direktmarknadsföring och information via e-post, sms, post eller sociala medier

Som kund hos My Day kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsundersökning, marknadsföring och viktig information baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra My Days produkter och tjänster.

E. För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

F. För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från My Day

Det är vårt berättigade intresse att på enskild individs begäran registrera att denna inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

G. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

H. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

I. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Personuppgifter som My Day samlar in

De personuppgifter som vi behandlar om dig är främst uppgifter som du själv har valt att lämna till oss.

6. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

Vidare delar My Day endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag eller leverantörer inom marknadsföring och marknadsundersökning. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

7. Lagring och lagringstid

På My Day behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på My Day har löpande rutiner för att säkerställa att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende köpande kunder:

När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 7 år efter transaktionsdatum.

Information avseende kundtjänstärenden:

Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende raderas 6 månader efter att ärendet stängts.

Information avseende direktmarknadsföring:

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från My Day kan du alltid avregistrera dig direkt från My Days utskick.

8. Säkerhet för dina personuppgifter

På My Day säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På My Day hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

9. Dina rättigheter

Vi på My Day vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt ”Mitt My Day”-konto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon uppgift som samlats in är felaktig). I de fall då uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan inte My Day tillmötesgå en begäran om radering.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

10. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på My Day. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

11. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På My Day är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via kontakt@myday.se. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 08-12008400