Allmänna villkor

Allmänt

My Day AB (My Day) org.nr. 556854-9108 är ett förmedlingsföretag specialiserat på paketerade upplevelsegåvor. My Day förmedlar monetära tjänster i form av värdebevis inom nöjes-, kultur- och äventyrsbranschen som upplevelser och därmed förenlig verksamhet. My Day har träffat avtal med ett antal arrangörer av s.k. upplevelser av skilda slag (“Arrangörer”). My Day har genom dessa avtal erhållit en rätt att presentera, förmedla och sälja de upplevelser som presenteras i My Days produkter. Den som köper och betalar en upplevelse anses vara köpare (“Köpare”). Den som bokar och/eller konsumerar en upplevelse anses vara slutkund (“Slutkund”).

My Day-produkten

My Day förpackar upplevelser i en presentask (”My Day-asken”). My Day-asken innehåller en mängd utvalda arrangörers aktiviteter presenterat i en bok. My Day-asken innehåller också ett värdebevis med viktig information om hur Slutkunden registrerar sitt värdebevis och bokar sin utvalda upplevelse. Värdebeviset är en värdehandling, utan denna handling kan Slutkunden inte boka eller utföra sin upplevelse.

Registrering av värdebevis samt bokning

Slutkunden måste registrera värdebeviset som medföljer i My Day-asken för att kunna utföra sin valda upplevelse. Slutkunden erhåller en unik registreringskod på värdebeviset, denna kod registrerar Slutkunden genom att gå in på My Days hemsida www.myday.se/kod och fylla i registreringsnumret i angiven ruta. Slutkunden får då en personlig kod som Slutkunden själv skriver i angiven ruta på värdebeviset. Slutkunden ombeds att med hjälp av informationen i My Day-boken själv boka sin upplevelse direkt med vald Arrangör. För att kunna utföra sin upplevelse måste Slutkunden följa bokningsreglerna som gäller för varje enskild arrangör samt överlämna sitt värdebevis, korrekt registrerat och ifyllt med personlig kod, till utvald arrangör vid upplevelsetillfället.

Giltighetstid

På värdebeviset anges att giltighetstiden är 12 månader från köptillfället. Slutkund måste ha bokat och utfört upplevelsen inom giltighetstiden. För att se aktuell giltighetstid så går Slutkunden in på www.myday.se/kod och fyller i sin registreringskod som är tryckt på värdebeviset.

Arrangörer och upplevelser

My Days upplevelseprodukter kommer årligen att uppdateras. Under varje bok-editions levnadstid kan dock förändringar av olika slag komma att ske, arrangörer kan läggas till eller plockas bort, upplevelsepaketeringen för en enskild Arrangör kan komma att förändras. Dessa uppdateringar kommer att aviseras på www.myday.se och Slutkunden hänvisas till att nyttja sin present hos någon av de aktuella Arrangörer som finns presenterade i produkten.

Ombokning

Alla upplevelser bokas direkt med, av slutkund, utvald Arrangör. Så snart en bokning är gjord med någon av de arrangörer som finns representerade i My Day-produkten, har Slutkunden förbundit sig att komma till vald Arrangör på det valda datumet. Bokningen kan inte hävas. Det är varje enskild Arrangörs egna regler för ombokning som gäller. Alla förfrågningar om eventuell ombokning görs direkt med berörd Arrangör. My Day står inte för eventuella kostnader för resor, logi eller andra kostnader som Slutkund kan ådra sig när upplevelsen måste avbokas eller ändras pga hinder hos Slutkund eller Arrangör.

Text och bild

Alla produkter från My Day ska så utförligt som möjligt och i god tro beskrivas i My Days produkter. De texter och bilder som beskriver upplevelserna avser att återspegla det Slutkunden skall få uppleva i så hög grad som möjligt. My Day vill dock reservera sig för att bilderna visar den aktuella upplevelsen generellt och således inte alltid den specifika upplevelsen hos en specifik Arrangör. Vad avser texter kan My Day ha mottagit missvisande information från Arrangören och för det fall Slutkunden därigenom anser sig inte ha erhållit den upplevelse som texten förespeglat bär My Day inte något ansvar gentemot Slutkunden. My Day reserverar sig även för eventuella tryckfel på såväl hemsidan som i tryckt material.

Ångerrätt vid köp hos aktuell My Day återförsäljare

I de fall där My Day-asken är köpt hos, av My Day utsedd, extern återförsäljare kan återköp och återbetalning ske endast vid obruten förpackning enligt aktuell återförsäljares regler för återköp.

Reklamationer

Alla eventuella reklamationer gällande en produkt eller en utförd upplevelse skall skickas in till My Day skriftligen via mejl eller post inom två veckor. Alla ärenden kommer att behandlas av My Day med återkoppling inom skälig tid.

Ansvar

My Day är förmedlare av upplevelser. My Days ansvar ligger i att förmedla de olika arrangörernas respektive upplevelse/tjänst. De olika Arrangörerna ansvarar för sina respektive upplevelser. När Slutkunden har bokat sin upplevelse med Arrangören föreligger ett avtalsförhållande mellan Arrangören och Slutkunden. Slutkunden är hänvisad till Arrangören avseende samtliga frågor kring utförandet av upplevelsen, kvaliteten, kundtjänst, försäkringar mm i enlighet med de villkor och förutsättningar som tillhandahålls av Arrangören. My Day friskriver sig från allt ansvar för anspråk från Köpare och/eller Slutkund av My Day värdebevis hänförliga till brister och felaktigheter avseende utförandet av tjänsten.

Immateriella Rättigheter

My Day äger eller är licensinnehavare till all upphovsrätt, mjukvara, alla databaser och register, logotyper och andra immateriella rättigheter. My Day är, ett av företaget My Day, registrerat varumärke. My Day är ensam ägare eller licensinnehavare till My Day-webbplatsernas koncept, struktur, layout och utformning. Skriftligt godkännande från My Day krävs innan en My Day-webbsida eller delar därav används för tillämpningar eller syften som My Day inte har tagit del av. My Day är ensam ägare eller licensinnehavare till My Day grundkoncept, struktur, layout och utformning. Detta originalkoncept utgörs av tematiserade upplevelsepresenter. Skriftligt godkännande från My Day Sverige krävs innan My Days koncept, struktur, layout och/eller utformning används.

Personuppgiftsbehandling

My Day respekterar Köpare och Slutkunds integritet och hanterar personuppgifter mycket noggrant i enlighet med vad som står i Personuppgiftslagen (PUL). De personuppgifter som Köpare/och eller Slutkund anger är till för att My Day ska kunna ge Köpare och Slutkunder så bra service som möjligt, för att få möjlighet att hantera en beställning så bra som möjligt samt för att eventuellt informera Köpare och Slutkund om intressanta erbjudanden och nyheter. My Days Köpare och Slutkunds personuppgifter ges aldrig vidare eller säljs till tredje part som inte har att göra med My Day.

Andras tillgång till dina uppgifter

My Day AB kommer inte att sälja, leasa eller byta de personliga uppgifter som Köpare och Slutkund uppger på www.myday.se. My Day AB kan ge ut personliga uppgifter till andra företag utan Köpare/ och eller Slutkunds tillstånd, om det krävs enligt lagstiftning eller kallelse till domstol, för att samarbeta med myndigheter i brottsundersökningar, samt för att upprätthålla eller skydda My Day AB egendom eller kontraktsrättigheter. My Day AB förbehåller sig rätten att överföra Köpare och Slutkunds personliga uppgifter i samband med försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av My Days verksamhet eller dess tillgångar. Om verksamheten säljs eller överlåts, ger My Day AB Köpare och Slutkund möjlighet att begära att så icke sker.

Övrig information - "cookies"

www.myday.se använder sessions-cookies som tas bort när webbläsaren stängs. My Day använder även cookies för att bygga marknadssegment och målgrupper utifrån användarbeteende. Denna information sparas helt anonymt och används enbart för att rikta annonser. Om Köpare och Slutkund vill kan cookie-funktionen stängas av i aktuell webbläsare. Detta görs genom att gå in i säkerhetsinställningarna i aktuell webbläsare. Det kan dock innebära att vissa funktioner på www.myday.se inte går att använda nu eller i framtiden.

Force Majeure

My Day är vidare befriat från ansvar gentemot Köpare och Slutkund om My Day förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför My Days kontroll eller förmåga som My Day inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder My Day inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om My Day förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

Ändringar

My Day äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna Villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Köpare och Slutkund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna Villkoren.